Co zahrnuje cena, jaké jsou ubytovací
podmínky, provozní řád a další formality...

Cena ubytování ZAHRNUJE:

Využití lůžkovin, ručníků, sauny, venkovního grilu a ohniště, spotřebu dřeva pro užívání krbu a ohniště, spotřebu elektrické energie a vody i ubytovací poplatek obci.

Cena ubytování NEZAHRNUJE:

Vratnou kauci ve výši 5 000 Kč, která bude zaplacena dle domluvy při předání a vrácena při přebírání chalupy.
Poplatek za psa je 250 Kč/noc. Psy máme moc rádi, ale musíme upozornit, že pozemek chalupy Na Potok není oplocen a v těsné blízkosti zahrady se pasou krávy, koně i ovce. Doporučujeme proto promyslet, zda Vašeho čtyřnohého miláčka opravu chcete vzít a být zodpovědní za případné nepříjemnosti.

Jak to u nás chodí:

Maximální kapacita chalupy NA POTOK je 16 osob, včetně dětí. Kapacita nesmí být bez vědomí provozovatele překročena.
Příjezd si naplánujte mezi 16-19h, odjezd do 10h
Nemáme žádnou recepci, proto vše budeme řešit osobně a je důležité dodržet domluvený čas příjezdu a odjezdu.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Provozovatel

 • BRØDRE s.r.o. Sadová 182/13, 787 01 Šumperk, IČ 06713467, chalupa@napotok.cz, tel.: +420 777 441 876, Jiří Gonda (dále jen provozovatel)
 • Zástupce provozovatele: Karel Hrušovský +420 737 273 951, Jan Skoumal +420 605 188 399

Popis

 • chalupa NA POTOK v obci Vysoký Potok. Adresa Vysoký Potok 33, Malá Morava 788 33. Dále jen chalupa

Smysl těchto všeobecných podmínek

 • Smyslem je naplnit literu zákona a informovat, jaká práva máte a jaká práva máme zase my tak, abyste si Váš pobyt u nás užili naplno.

Vznik smluvního vztahu - rezervace

 • Na základě souhlasu se všeobecnými podmínkami chalupy při rezervaci ubytování provozovatel poskytne ubytovanému (hostovi) přechodně ubytování (právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i další ubytovací prostory u chalupy) na sjednanou dobu a za předem stanovenou cenu.
 • Objednávky na rezervaci chalupy se zasílají emailem nebo telefonicky. Potvrzení provede ubytovatel písemně na Váš email nebo telefonicky. Ihned po rezervaci na základě vystavené faktury ubytovatelem uhradí objednatel zálohu 50 % z ceny pobytu. Zbylou cenu pobytu uhradí objednatel 1 měsíc před nástupem na pobyt zase na základě faktury. Pokud objednatel provede storno objednávku, ubytovatel si ponechá z celkové ceny storno podmínky viz níže. Začíná-li Váš pobyt za 30 dní a méně, hradí se po potvrzení rezervace celá částka za ubytování naráz.

Vratná kauce​

 • Ubytovaný host je povinen provozovateli zaplatit při příjezdu na chalupu NA POTOK částku ve výši 5 000 Kč v hotovosti, oproti předání klíčů a potřebných informací pro hosty o chalupě a jejím provozu.
 • Bude-li pozemek, chalupa a její vybavení předáno provozovateli beze škod, kauce bude vrácena v plné výši. Ztráta klíčů je za poplatek 2 000 Kč.
 • Ubytovaný host přebírá chalupu včetně příslušenství bez závad. Případné závady je povinen neprodleně nahlásit provozovateli. Při nástupu na pobyt předloží hosté doklady totožnosti.

Psi

 • V chalupě je možné po předchozí domluvě ubytovat i pejsky. Poplatek je 250 Kč/den. Ostatní zvířátka nechejte prosím doma nebo po dohodě s provozovatelem.

Poplatek z pobytu v obci

 • V ceně ubytování je zahrnut poplatek z ubytování obci. Výše poplatku je 10 Kč/osoba/noc.

Storno podmínky

 • 60 a více dní předem – 0% ceny pobytu
 • 30 a více dní předem – 40% ceny pobytu
 • 14 a více dní předem – 70% ceny pobytu
 • Méně jak 13 dní předem – 100% ceny pobytu
 • V případě výjimečných situací může provozovatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně provozovateli.
 • Ze závažných důvodů může provozovatel souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje provozovatel.
 • V případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele (hosta) bez zavinění provozovatele, není provozovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele představuje nárok provozovatele na náhradu škody dle § 2330 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování jako jsou úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí host doložit příslušnými doklady nejpozději do 7 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin písemně na výše uvedenou adresu provozovatele.

Co je potřeba dodržovat?

 • Hosté jsou povinni udržovat a zanechat chalupu, v čistém a původním stavu. Pro udržení domácího prostředí prosíme u vchodu do chalupy o přezouvání.
 • Do toalety prosím nevhazujte hygienické potřeby.
 • Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určené místo (odpadkové koše) nebo jinak znečišťovat prostory chalupy. Kontejner na odpad je umístěn mimo objekt chalupy a je nutné odvést odpad osobním vozidlem ke kontejnerům dole v obci vedle sportovního hřiště.
 • Není dovoleno přemisťovat nábytek, vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací. Nábytek z chalupy též není možné přesouvat do venkovních prostor.
 • Zákaz létání s drony a bezpilotními letouny nad chalupou a přilehlými pozemky. Jelikož chalupa Na Potok není úplně na samotě a chceme mít dobré sousedské vztahy, nenarušovat harmonii přírody, nerušit koně, ptactvo a další zvířata, nepřejeme si, aby se zde létalo s drony či jinými bezpilotními letouny.

Sauna

 • Chceme pro naše hosty zachovat vysokou kvalitu relaxace v sauně a je proto nutné dodržovat tyto zásady:
  • Před použitím sauny se vždy osprchujte
  • uvnitř sauny nekonzumujte jídlo a nápoje
  • nevstupujte do sauny v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
  • po použití vypněte saunu

Předání chalupy

 • V předem dohodnutý čas host osobně předá provozovateli klíče a provozovatel provede zběžnou kontrolu.
 • Před odjezdem je host povinen vypnout všechna zařízení chalupy, vyklidit lednici a umýt nádobí (vyklidit/zapnout myčku).
 • Nadprůměrné znečištění není v ceně standardního úklidu např. bláto na podlaze, špinavá lednice, neumyté nádobí (nezapnutá/nevyklizená myčka), špinavé zdi, nepořádek a odpadky kolem chalupy apod.
 • V případě neuvedení do pořádku, bude účtována smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč a uhrazeno v hotovosti před odjezdem provozovateli.

Předání chalupy

 • Účtujeme pouze pořizovací ceny. V případě poškození pokojů nebo jiných prostor chalupy je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

Bezpečnost

 • Provozovatel seznámí hosty s ovládáním elektroniky, venkovního grilu, ohniště, vnitřního krbu, sauny, úschovnou sportovního vybavení.
 • Při odchodu z chalupy je host odpovědný za zkontrolování elektrických spotřebičů (vypnutí elektrické trouby, varné desky), vypnutí světel, zavření všech oken, uzamčení úschovny na sportovní vybavení. Ubytovaný zabezpečí, aby byl objekt v případě odchodu, vždy uzamčen ze všech vchodů do objektu.
 • Host dbá zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm a dbá všech bezpečnostních pokynů a obecných nařízení. Otevřený oheň je možný pouze ve venkovním ohništi, který je k tomuto určen. Při odchodu ohniště vždy uhaste. Host dbá, aby byly dvířka od krbové vložky (vnitřní krb) vždy uzavřeny.
 • Při používání venkovního grilu postupujte vždy dle přiloženého návodu, který najdete uvnitř chalupy. Dbejte zvýšené opatrnosti.
 • Trámy v horních pokojích slouží jako podpěra střechy, nejsou tedy určeny k lezení, houpání a k podobným aktivitám.
 • Na interiérovém schodišti je třeba dávat pozor, schodnice mohou klouzat, hrozí nebezpečí poranění, stejně tak dbejte zvýšené opatrnosti na terase a zahradě, kde je umístěno velké množství kamenů a inventářů.
 • Povinností hosta je oznámit neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu pobytu.
 • Uvnitř chalupy je pod hrozbou okamžitého ukončení pobytu zakázáno kouřit. V celém objektu je také zakázáno užívat drogy či jiné nelegální omamné a psychotropní látky.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situace vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy.
 • V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě provozovatel neodpovídá.
 • Noční klid je v době od 22 hod. do 6 hod. Vyvarujte se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí a odporovaly dobrým mravům či rušily sousedy.
 • Host musí mít k dispozici v době pobytu nabitý telefon pro případ potřeby.
 • Nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody odpovídají vždy zákonní zástupci nebo osoba, která dítě doprovází. Zejména v blízkosti bazénu a jezírka.

Na závěr

 • Všeobecné Podmínky jsou a budou nedílnou součástí objednávky či rezervace ubytování chalupy NA POTOK. Těšíme se na vás.

Ubytovací řád vydal ve Vysokém Potoce, Malá Morava, dne 1. dubna 2021
Provozovatel:
BRØDRE s.r.o. Sadová 182/13,
Šumperk, 787 01
IČ: 06713467
Tel: 777 441 876
chalupa@napotok.cz
www.napotok.cz